Промени в Закона за движение по пътищата

На 08 януари е постъпил законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, чийто вносител е Министерски съвет.

Със законопроекта се предлагат и промени в Закона за движението по пътищата, с които да се създадат правила относно движението с електрически тротинетки.

В мотивите към законопроекта четем: „Действащото законодателство в тази област не съдържа уредба, която да осигури безопасното придвижване на лицата с индивидуални електрически превозни средства (електрически тротинетки). Липсата на ясни правила при използването на индивидуални електрически превозни средства е съществен фактор и предпоставка за настъпването на пътнотранспортни произшествия, застрашаващи здравето и живота на уязвимите участници в движението. С направените предложения се цели преодоляване на тази празнота. Предвид големия брой индивидуални електрически превозни средства, които навлизат на вътрешния пазар на Европейския съюз (ЕС), Европейската комисия в момента предприема действия по събиране на информация от държавите членки, която да послужи за последващ анализ и подготовка на законодателен акт, с който да бъде преодоляна установената празнота в действащата към момента нормативна уредба. До приемането на съответния европейски нормативен акт, с който да бъдат регулирани този кръг от обществени отношения, следва на национално ниво в краткосрочен план да бъдат уредени най-неотложните въпроси във връзка с: легалната дефиниция на понятието „индивидуални електрически превозни средства“; определянето на изискванията за предпазните средства при тяхната употреба; местата, на които е разрешено придвижването им; максимално допустимата скорост на движение и минималната възраст за техните водачи.“

Други промени, които се предприемат с внесения законопроект, са:

  • намаляване на превозвачите, които не отговарят на условията за установяване, т. нар. „пощенски кутии“;
  • намаляване на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност, чрез създаването на единен публичен таксиметров регистър;
  • създаване на условия за ограничаване на възможностите за извършване на нерегламентирани превози;
  • повишаване качеството на извършваната контролна и административнонаказателна дейност;
  • регламентиране на превозите с атракционна цел;
  • регламентиране на превозите на повредени пътни превозни средства, т. нар. „Пътна помощ“;
  • разграничаване между органа, който провежда политиката в автомобилния транспорт, гражданското въздухоплаване и пристанищната дейност, и органа, който упражнява регулаторни, координационни и контролни функции в съответната област, чрез промени в Закона за гражданското въздухоплаване и в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Предстои разглеждането на проекта от комисиите по транспорт, информационни технологии и съобщения; по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление; по образованието и науката, по икономическа политика и туризъм, по бюджет и финанси.

Текстът на законопроекта е достъпен тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *