Публично обсъждане на общинския бюджет на Варна

Всеки жител на Варна е поканен да присъства на публичното обсъждане на общинския бюджет за 2020 г. Това предава сайтът novavarna.net.

Обсъждането ще се проведе този петък, 17 януари, от 11,30 до 13,30 часа в зала „Пленарна” в сградата на общината. Освен жителите на града, поканени да се включат са представителите на бизнеса, неправителствени организации и цялата варненска общественост.

Редът за провеждане на публично обсъждане на проектобюджета е уреден в наредбата на общински съвет – Варна.

1. Кметът на общината представя проекта на бюджет на община Варна за публично обсъждане от местната общност в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година, като оповестява датата и мястото на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване.

2. Кметът на общината предоставя проекта на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност на достъпен и разбираем за гражданите вариант и по окрупнени показатели, като го публикува на интернет страницата на общината преди публичното му обсъждане.

3. Публичното обсъждане проекта на бюджет на община Варна се провежда чрез срещи, пресконференции, кръгли маси, с участието на общински съветници, граждани, кметове на райони и кметства, ръководители на бюджетни звена, представители на медии, на граждански сдружения и на други юридически лица, които имат регистрация, осъществяващи дейност или ползват услуги на територията на общината. За постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя протокол, който се внася в Общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

Малко над 492 милиона лева е проектобюджетът на Варна за 2020 година, като 108,3 милиона са осигурени от европейски проекти и програми. Това става ясно от материалите към предстоящото публично обсъждане на бюджета, качени в сайта на Община Варна.

Няколко ще са приоритетите в управлението:

– икономическо развитие на Варна

– инвестиране в децата и младите хора

– модерен град с удобни квартали

– свързан и достъпен град.

За реализацията на тези цели са предвидени средства за модернизация на образователната инфраструктура, материално-техническата база в училищата и детските градини, както и осигуряване на условия за кариерно развитие на преподавателите.

Друга от основните насоки на развитие на града се планира да бъде благоустройството на инфраструктурата и елементите от градската среда. Проектобюджетът на функцията „ Жилищно строителство и БКС” възлиза на над 98, 8 милиона лева, които ще се изразходят за рехабилитация на улици, за благоустрояване на междублокови пространства, за основен ремонт, реконструкция и изграждане на уличната мрежа, за чистота и поддръжка на зелените площи, в т. ч. и Морската градина.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *