Регистрация на търговско дружество

КАКВО ВКЛЮЧВА УСЛУГАТА?

 • консултация относно правните характеристики на различните форми на търговско дружество;
 • подаване по електронен път на необходимите документи за регистрация на търговско дружество/едноличен търговец;
 • проследяване на срокове;
 • обжалване на откази за вписване на регистрацията;
 • своевременно уведомяване на доверителя за етапите по развитие на процедурата.

За да осигуря на клиентите си цялостно документално обезпечаване на търговската им дейност, си сътруднича със счетоводна кантора, специализирана в обслужване на търговски дружества и еднолични търговци.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ?

Документите за учредяване на търговско дружество са различни според вида му, но в общи линии включват:

 • протокол от проведено учредително събрание;
 • актуален дружествен договор/ учредителен акт/ устав;
 • декларация за истинността на обявените обстоятелства и за приемане на представените документи;
 • договор за управление;
 • нотариално заверено съгласие и образец от подписа на управителя;
 • декларация на управителя, че ще се въздържа от извършване на конкурентна дейност;
 • документ за внесен в банка капитал;
 • при непарична вноска – доказателство за правата на вносителя; заключение на три независими вещи лица за оценка на непаричната вноска; декларация за липса на публични задължения;
 • разрешение/лиценз;
 • документ за платена държавна такса.

За всеки отделен случай ще получите подробна информация за необходимите документи. Снабдяването с тях (изготвянето им) също може да се възложи на адвокат.

Всички лични данни, необходими за предоставяне на услугата, се обработват в съответствие с принципите на действащото законодателство и след предварително съгласие на клиента.

КАКВА Е ЦЕНАТА?

Цената на предоставяната услуга се определя според особеностите на случая и необходимите действия. Тя не може да бъде по-ниска от предвидения в Наредба на Висшия адвокатски съвет минимален размер.

Минималният размер на адвокатското възнаграждение за учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър е установен, както следва:

 • едноличен търговец – 150 лв.;
 • събирателно дружество – 180 лв.;
 • командитно дружество – 200 лв.;
 • дружество с ограничена отговорност – 300 лв.;
 • акционерно дружество – 600 лв.;
 • кооперативно сдружение – 400 лв.;
 • жилищностроителна кооперация – 250 лв.;
 • фондации и сдружения с нестопанска цел – 400 лв.;

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

За вписване на търговец се дължат такси според вида на правноорганизационната му форма. При подаване на заявлението по електронен път таксите се дължат в половин размер.

 • на едноличен търговец 30лв.;
 • на събирателно дружество; на командитно дружество 100лв.;
 • на дружество с ограничена отговорност;на еднолично дружество с ограничена отговорност 110лв.;
 • на акционерно дружество; на еднолично акционерно дружество 360лв.;
 • на командитно дружество с акции 360лв.;
 • на сдружение; на фондация 50лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *