Потърсете услугите на кантората, ако желаете правен съвет и съдействие при управлението на Вашето имущество.

КАКВО ВКЛЮЧВА УСЛУГАТА?

Според договореното с клиента, кантората предоставя:

 • консултация във връзка с управление на недвижима собственост;
 • консултация относно договорна и законна ипотека;
 • изготвяне на договори за наем, продажба, дарение, ипотека;
 • изготвяне на договор за учредяване право на ползване или строеж;
 • съдействие за учредяване право на преминаване или друга вещна тежест върху недвижим имот;
 • предявяване на искове за защита на нарушено право на собственост или ограничени вещни права;
 • представителство при спорове между съсобственици;
 • предявяване и защита на претенции по чл. 109 ЗС – при създаване на неоснователни пречки за упражняване правото на собственост;
 • консултации и представителство по въпроси на наследяването.

Независимо от особеностите на казуса, адвокатът отговаря за:

 • предоставяне на предварителна информация за очакваните разходи и вероятния ефект на всеки от предложените варианти;
 • проследяване на законовите срокове;
 • своевременно информиране на доверителя за резултатите от предприетите действия.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВЯ?

За да бъде правният съвет максимално ефективен, адвокатът трябва да се запознае подробно с казуса. За целта е нужно да разполага с:

 1. нотариален акт на недвижимия имот;
 2. скица на поземлен имот, сграда и/или схема на самостоятелен обект в сграда;
 3. други писмени документи, с които клиентът разполага във връзка със случая.

За всеки отделен случай ще получите подробна информация за необходимите документи. Снабдяването с тях (изготвянето им) също може да се възложи на адвокат.

Всички лични данни, необходими за предоставяне на услугата, се обработват в съответствие с принципите на действащото законодателство и след предварително съгласие на клиента.

КАКВА Е ЦЕНАТА?

Цената на предоставяната услуга се определя според особеностите на случая и необходимите действия. Тя не може да бъде по-ниска от предвидения в Наредба на Висшия адвокатски съвет минимален размер.

Консултацията с предложение за варианти на юридическо поведение, както и информация за свързаните с всеки вариант разходи, е на стойност от 30 до 60 лв. според обема и сложността на казуса.

Минималният размер за изготвяне на писмен договор се изчислява спрямо оценката на правата, предмет на договора (интерес) и е утвърден, както следва:

 • при интерес до 1000 лв. – 70 лв.
 • при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
 • при интерес от 10 000 до 50 000 лв. – 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
 • при интерес от 50 000 до 100 000 лв. – 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
 • при интерес над 100 000 лв. – 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

Държавни такси могат да бъдат дължими във връзка с възложено вписване на акт в имотния регистър или извършване на справка. За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв.

При възлагане на съдебно представителство, доверителят може да дължи държавна такса за извършване на съдебни процесуални действия. Например, при предявяване на иск ищецът дължи държавна такса в размер на 4 % от стойността на недвижимия имот, определена спрямо данъчната му оценка.