Сключване на договор за управление на ООД и АД

Етапи при избор на управител

За да възникнат всички права и задължения по договор за възлагане на управление, трябва да бъдат изпълнени два основни етапа. Първият е изборът на конкретно лице за управител с решение на общото събрание на ООД, респективно избор на изпълнителен член на управителен орган на АД с решение на надзорния съвет  или съвета на директорите. Вторият етап е сключване на договор за възлагане на управлението, между търговското дружество и избраното лице.

Photo by Mark Fletcher-Brown on Unsplash

Кой представлява дружеството?

При сключване на договор за възлагане на управлението на ООД, дружеството се представлява от лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния собственик (чл. 141, ал. 7 от Търговския закон).

При акционерното дружество, договор за възлагане на управлението се сключва с лицата, на които са възложени представителни функции.

Когато уставът предвижда едностепенна система на управление, договор за възлагане на управлението се сключва само с лицето, определено за изпълнителен член на съвета на директорите (в практиката често изпълнителен директор). От името на дружеството действа председателят на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите, или от едноличния собственик.

При двустепенна система на управление, договорът за възлагане на управлението се сключва с всеки от членовете на управителния съвет. При сключването му дружеството  се представлява от председателя на надзорния съвет или упълномощен от него член.

Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash

Подлежи ли договорът на вписване?

Търговския закон в чл. 141, ал. 3 изисква в търговския регистър да бъде вписано „името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.” Наредбата за водене и съхраняване на търговския регистър не посочва договор за възлагане на управлението при изброяването на  необходимите документи, които се прилагат към заявлението при вписване на ООД.

Следователно, документът, който подлежи на вписване, е решението на общото събрание за избор на управител. Отношенията между търговското дружество и управителя са конфиденциални и не подлежат на оповестяване според действащата правна уредба. Управителят представя за вписване само нотариално заверено съгласие и образец от подписа си, с които удостоверява приемането на възложените му задължения.

Относно акционерно дружество, чл. 234, ал. 3 от ТЗ изисква да бъдат вписани имената на лицата, участващи в управителните органи – съвет на директорите или управителен съвет: „Членовете на съветите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2.”

Наредбата за водене и съхраняване на търговския регистър изисква да бъдат представени за вписване решение на общо събрание за избор на съвет на директорите (при едностепенна система); протокол от заседание на надзорния съвет за избор на членове на управителния съвет (при двустепенна система на управление); съответно протокол от заседание на съвета на директорите, съответно управителният съвет, за избор на лица, които да представляват дружеството.

Тоест, и при АД на вписване в търговския регистър подлежат само актът на избор и съгласието на управителя да изпълнява възложените му функции. Вътрешните отношения между дружеството и лицето, на което са възложени управителни и представителни правомощия, не се разгласяват. Те имат действие между сключилите ги лица и представляват конфиденциална информация.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.