Спор с ВиК оператор

Дейностите по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги се извършват от съответни експлоатационни предприятия (ВиК оператори). Тези субекти представляват търговски дружества по правноорганизационната си форма. Въпреки че това предполага свободата на договаряне да бъде база на отношенията между оператора и потребителя, това не е точно така.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на адвоката по определена тема и по никакъв начин не ангажира отговорността на адвоката във връзка с конкретен казус. При необходимост от правен съвет, моля свържете се с адвоката чрез някоя от посочените форми на контакт.

Водата за питейно-битови нужди е основна жизнена потребност по смисъла на Закона за социалното подпомагане. Това гласи чл. 3 от Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. По тази причина почти ежедневно възникват разногласия и спорове, породени от различни ситуации във връзка с употребата на питейна вода.

Водоснабдителните и канализационните услуги са услугите по:

  • пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди,
  • отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите в урбанизираните територии (населените места и селищните образувания),
  • както и дейностите по изграждането, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, включително на пречиствателните станции и другите съоръжения.

Дейностите по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги се извършват от съответни експлоатационни предприятия (ВиК оператори).  Тези субекти представляват търговски дружества по правноорганизационната си форма. Въпреки че това предполага свободата на договаряне да бъде база на отношенията между оператора и потребителя, това не е точно така. Причината е в значимостта на предоставяните ВиК услуги, подчертана в началото на тази статия.  Експлоатацията на водните ресурси има разностранни аспекти, свързани както с интересите на отделния гражданин, така и на обществото като цяло. Чл. 18 от Конституцията на Република България посочва водите на нейна територия като обект на изключителна държавна собственост. Оттук произтича и обширната законова регулация на предоставянето на ВиК услуги.

Като частноправни субекти, ВиК операторите сключват договори със своите потребители. Чл. 8 от НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи посочва като необходима част от споразуменията наличието на публично обявени общи условия, които се предлагат от оператора и се приемат от потребителя още при сключването на предварителен договор за присъединяване към водоснабдителните и канализационни системи.  Предвидена е възможност за предложение на корекции от страна на потребителя, но те са лишени от какъвто и да било обвързващ характер спрямо дружеството – ВиК оператор.

Чл. 8 (4) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите имат право да направят пред съответния оператор заявление, в което да предложат различни условия. Предложените от потребителите и приети от оператора различни условия се отразяват в писмени споразумения. При непостигане на споразумение в едномесечен срок от получаване на заявлението от оператора остават в сила общите условия.

Привидната неравнопоставеност се компенсира от механизмите за защита, предвидени на законово и подзаконово ниво.

Каква е защитата на потребителя на ВиК услуги?

  1. подаване на възражение срещу конкретно плащане

Съгласно чл. 40 от Наредба № 4 „възражения срещу определено заплащане на изразходваното количество вода могат да се правят писмено пред оператора в 7-дневен срок от изтичането на срока за плащане“

2. подаване на възражение съгласно установената процедура в общите условия

Според чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 с общите условия за получаване на услугата В и К се определят правата и задълженията на оператора и на потребителите; редът за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на изразходваната вода и отведените отпадъчни води; отговорността при неизпълнение на задълженията; и др.

3. подаване на сигнал до Комисията за енергийно и водно регулиране

Законът за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги в своя чл. 5 казва: „регулирането на В и К услугите се осъществява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Комисията регулира цените и качеството на В и К услугите, извършвани от В и К операторите, независимо от формите на собственост и управление на В и К системите.“  Чл. 22 и 23 Комисията може да изисква в определен от нея срок от В и К операторите документация във връзка с ценообразуването и качеството на услугите, както и информация във връзка със сигнали, жалби, молби и предложения. Комисията извършва планови или извънредни проверки. Периодичните планови проверки се извършват в съответствие с график, приет с решение на комисията в началото на съответната календарна година. Извънредни проверки се извършват по повод постъпили в комисията сигнали от държавни органи, органи на местното самоуправление, средства за масово осведомяване, жалби, молби и предложения, както и за проверка на информацията, представена от В и К операторите.

4. общият гражданскоправен ред за защита на субективни права е приложим към отношенията между потребители и ВиК оператори. Това положение изрично е посочено в Наредба № 4:

Чл. 45. Споровете между операторите и потребителите се решават по съдебен ред.

Как може да помогне адвокат?

  1. като осъществи комуникация с експлоатационното дружество, с цел ефективно и бързо разрешаване на спора;
  2. с изготвяне и подаване на жалба до КЕВР;
  3. с осъществяване на представителство по граждански дела както от страната на ищец, така и на ответник.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *