Сроковете по време на извънредното положение

Измененията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. (ЗМДВИПОРНС), приети вчера от депутатите на второ четене, засягат особените правила за спирането и удължаването на сроковете по време на действието на извънредното положение.

Кои срокове се спират?

Според новата редакция на чл. 3 от закона, за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:

 1. процесуалните срокове за страните по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на изрично посочени в приложение на закона производства;
 2. давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти;
 3. сроковете по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 4. сроковете за деклариране на имущество и интереси по Закона за съдебната власт.

На този линк има информация относно това, по кои дела продължават да текат всички процесуални срокове.

Photo by Jose Aragones on Unsplash

Заради продължаващото извънредно положение законодателят преосмисли действието на сроковете занапред. По висящи арбитражни, изпълнителни и съдебни производства продължават да бъдат спрени само сроковете за страните. Това означава, че органите отново трябва да извършват необходимите процесуални действия по всички дела в предвидените срокове. Упражняването на процесуалните права на страните обаче не е ограничено със срок. Ако искат процесуалното развитие да продължи, страните трябва или да упражнят правото си, или изрично да се откажат от него.

Спрените досега срокове,които вече не са сред изброените в закона, започват да текат отново след изтичането на 7 дни от обнародването на измененията в „Държавен вестник“ (параграф 13 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗМДВИПОРНС)

Кои срокове се удължават?

Всички срокове, които

 • са определени в закон;
 • свързани са с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;
 • не са сред спрените по чл. 3 срокове

се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение.

Освен това се удължава и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

По време на извънредното положение не се прилага правилото относно мълчаливия отказ. Когато административен орган не се произнесе в срок, това не се приравнява на изричен отказ и правоимащият няма основание да обжалва липсата на произнасяне.

Photo by Nigel Tadyanehondo on Unsplash

Кои срокове продължават да текат?

Законодателят отчита възможността отлагането на извършване на определени процесуални действия да се отрази неблагоприятно върху интересите на гражданите и юридическите лица. Затова в специална разпоредба определя ограничен кръг производства, по които сроковете продължават да текат.

Продължават да текат сроковете:

 • свързани с възлагане на обществени поръчки;
 • концесионни процедури;
 • в производства по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове,
 • в производства по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост,
 • производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители,
 • производствата по Закона за собствеността и ползване на земеделските земи,
 • по Закона за горите,
 • по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз,
 • по Закона за ветеринарномедицинската дейност,
 • Закона за устройство на територията ;
 • производствата по Закона за защита на конкуренцията.;
 • и сроковете в производства по съответните подзаконови нормативни актове, издадени на основание някое от посочените производства.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *