КАКВО ВКЛЮЧВА УСЛУГАТА?

Според договореното с клиента, кантората може да предостави:

 • консултация относно юридическите етапи на строителството;
 • справки за регулация на поземлен имот;
 • съдействие при сключване на договори за продажба на имоти, учредяване право на строеж, банков кредит и ипотека;
 • консултация и представителство във връзка с административни процедури по разрешаване на строителство;
 • съдействие и представителство при сключване на договори за строителство, строителен и авторски надзор;
 • представителство на възложителя при издаване на актове по време на строителството;
 • представителство по съдебни спорове във връзка със строителство, включително незаконно строителство.

Независимо от особеностите на казуса, адвокатът отговаря за:

 • предоставяне на предварителна информация за очакваните разходи и вероятния ефект на всеки от предложените варианти;
 • проследяване на законовите срокове;
 • своевременно информиране на доверителя за резултатите от предприетите действия.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВЯ?

Обемът на необходимите документи зависи от вида на правната помощ, който желае да получи доверителят. Например, ако доверителят търси представителство в процедура по издаване на разрешение за строеж, то трябва да представи:

 • нотариален акт за собственост или учредено право на строеж на имота, в който ще се строи;
 • скица на поземления имот, издадена от Агенцията по кадастър;
 • други необходими документи според конкретния случай.

За всеки отделен случай ще получите подробна информация за необходимите документи. Снабдяването с тях (изготвянето им) също може да се възложи на адвокат.

Всички лични данни, необходими за предоставяне на услугата, се обработват в съответствие с принципите на действащото законодателство и след предварително съгласие на клиента.

КАКВА Е ЦЕНАТА?

Цената на предоставяната услуга се определя според особеностите на случая и необходимите действия. Тя не може да бъде по-ниска от предвидения в Наредба на Висшия адвокатски съвет минимален размер.

Консултацията с предложение за варианти на юридическо поведение, както и информация за свързаните с всеки вариант разходи, е на стойност от 30 до 60 лв. според обема и сложността на казуса.

Минималният размер за изготвяне на писмен договор се изчислява спрямо оценката на правата, предмет на договора (интерес) и е утвърден, както следва:

 • при интерес до 1000 лв. – 70 лв.
 • при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
 • при интерес от 10 000 до 50 000 лв. – 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
 • при интерес от 50 000 до 100 000 лв. – 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
 • при интерес над 100 000 лв. – 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

Държавни такси могат да бъдат дължими във връзка с възложено вписване на акт в имотния регистър или извършване на справка. За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв.

При възлагане на съдебно представителство, доверителят може да дължи държавна такса за извършване на съдебни процесуални действия. Например, при предявяване на граждански иск ищецът дължи държавна такса в размер на 4 % от стойността на недвижимия имот, определена спрямо данъчната му оценка. По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва:

 • от юридически лица с нестопанска цел и от физически лица, които не са търговци – 10 лв;
 • отдруги юридически лица и от физически лица – търговци по смисъла на Търговския закон, 50 лв.

За касационни жалби таксите се събират в половин размер.