Съдебна призовка по гражданско дело

Получили сте призовка от съд по гражданско дело. Необходимо ли е да предприемете някакви действия и какви са те?

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Получили сте призовка от съд по гражданско дело. Необходимо ли е да предприемете някакви действия и какви са те?

1. Прочетете внимателно съдържанието на призовката.

В текста трябва да бъде посочен номерът на делото, по който сте призован, както и в какво качество участвате в това дело. Може да бъдете свидетел, вещо лице, подпомагаща страна, както и ответник.

2. Обърнете внимание на мястото, деня и часа на заседанието.

В случай, че не се явите на заседанието, за което сте призован, това влече известни неблагоприятни последици, включително и  възможност да Ви бъде наложена глоба.

Ако сте ответник по гражданско дело, неявяването Ви не е пречка делото да бъде разгледано и да бъде постановено решение, без да имате възможност да изложите своята гледна точка относно спора. Освен това няма да бъдете призован за следващи съдебни заседания, тъй като датата и часът за тях се обявяват на явилите се страни в съдебната зала. За да научите следващата дата за разглеждане на делото, ще трябва да направите справка в деловодството на съответния съд.

Ако сте свидетел или вещо лице, неявяването Ви може да затрудни развитието на процеса и съдът да отложи делото (при отсъствие на вещо лице винаги). Едновременно с това съдът има право да наложи глоба на неявилото се лице и да постанови принудителното му довеждане за следващо съдебно заседание. Глобата е в размер от 50 до 300 лв., а за повторно неявяване може да достигне до 1200 лв.

3. Преценете дали Ви е необходима адвокатска помощ.

Страните по делото могат да бъдат представлявани от адвокат, с който имат сключен договор за правна помощ. Ако страна желае да ползва правна помощ, но няма финансова възможност за това, тя следва да подаде молба за правна помощ до съда, който разглежда делото.

Свидетелите не се представляват от адвокати, тяхната задача е да предоставят на съда информация за факти и обстоятелства, които непосредствено са възприели. Свидетелите са длъжни да говорят истината, а лъжесвидетелстването е престъпление по Наказателния кодекс, наказуемо с до 5 години лишаване от свобода.

Вещите лица се явяват лично в съдебно заседание и отговарят на въпроси за страните във връзка с изготвеното от тях експертно заключение. За целта вещото лице трябва да бъде предварително назначено със специално определение, което се съобщава в достатъчен срок преди съдебното заседание. Определението трябва да съдържа предмета и задачата на експертизата; материалите, които се предоставят на вещото лице, името, образованието и специалността на вещото лице.

Ако сте определен/а за вещо лице по гражданско дело, но не Ви е връчвано определението за допускане на експертиза, необходимо е да подадете молба в съда, с която да искате заседанието да бъде отложено и да Ви се даде необходимия срок за подготовка на експертното заключение.

Независимо от горната информация, във всички случаи, когато не сте наясно с правата и задълженията си във връзка със съдебното производство, за Ваша сигурност и спокойствие е препоръчително да се консултирате с адвокат. В случай, че сте страна по гражданско дело, може да потърсите безплатна адвокатска защита по реда на Закона за правната помощ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *