ТЕКУЩО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЪРГОВЦИ

Услугата включва:

 1. Изготвяне и предоставяне на комплексен доклад относно законовата уредба на дейността на доверителя;
 2. Редовна актуализация на информацията за нормативните изисквания към търговеца;
 3. Осъществяване на комуникация с деловите партньори на доверителя;
 4. Изготвяне на договори, нотариални покани, покана за изпълнение, прихващане на насрещни задължения, молби за опрощаване на задължения и други необходими документи във връзка със сключваните от доверителя сделки;
 5. Вписване на обстоятелства и обявяване на актове в Търговския регистър;
 6. Проследяване на срокове за изготвяне и подаване на документи; изпълнение и предявяване на права и своевременно уведомяване на доверителя за необходимост от правни действия;
 7. При необходимост – предприемане на действия за реализация на права на доверителя, предявяване на вземания в производства по принудително изпълнение и други.

Необходими документи: 

Необходимо е предоставяне на ЕИК номер от Търговски регистър. При необходимост адвокатът може да поиска предоставяне на допълнителни документи.

Всички лични данни, необходими за предоставяне на услугата, се обработват в съответствие с принципите на действащото законодателство и след предварително съгласие на клиента.

Цена

Цената се изчислява според обема и сложността на извършените от адвоката действия. Тя не може да бъде по-ниска от установения в наредба на Висшия адвокатски съвет минимален размер от 400 лв месечно. Отделно възнаграждение се дължи за :

 • процесуално представителство, защита и съдействие по дела,
 • за проучване на дело с даване на мнение по него,
 •  за жалби и сигнали до прокуратурата и полицията;
 • за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби
 • писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт;
 • за учредяване, регистриране, преобразуване и вписване на промени в Търговския регистър

Държавни такси

Държавни такси се дължат за следните действия:

 • вписване на обстоятелства и обявяване на актове в Търговски регистър;
 • извършване на нотариални действия – покани, договори, заверка на документи и др.;
 • заявяване на платени административни услуги от НАП, Агенция по вписванията, общинска администрация и други държавни органи;
 • съдебни производства.