Течове от съседи – как да потърсим правата си?

Установяване на причината

Когато констатирате наличието на повреда в собствения Ви имот, най-напред следва да установите причината за възникването и. Това се отнася и за установяването на течове и следващите от това увреждания в естетическия и конструктивния вид на имота. Установяването може да стане самостоятелно или с помощта на експерт. Преди да предприемете действия по търсене на каквато и да е отговорност, трябва да сте достатъчно сигурни за вероятната причина за теча.

Photo by Free To Use Sounds on Unsplash

Известие до причинителя

Препоръчително е всички спорове, възникнали между частни лица, да се уреждат по пътя на преговорите и взаимното съгласие.

В този аспект, първата стъпка, която следва да предприемете, е да се свържете със собственика на имота, в който се намира причината за възникване на теч. За да се свържете с него, можете да потърсите информация от управителя на етажната собственост, ако сградата е в режим на етажна собственост.

Ако сградата не е етажна собственост или управителят не се съгласи да Ви предостави данни за адреса, телефонния номер и/или електронната поща на собственика на обект в сградата, можете да предприемете действия по установяване на адресна регистрация в националната база данни „Население”. Това става с молба  до общинската администрация за предоставяне на данни от ЕСГРАОН, с цел установяване на адресна регистрация на лице за защита на правата на молителя (основанието е в чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за гражданската регистрация).

Photo by Tyler Nix on Unsplash
И най-лошата спогодба е по-добра от всяко съдебно решение.

Преговори

След като установите контакт с лицето, в чиято собственост смятате, че се намира причината за възникналата повреда, препоръчително е да проведете процедура по преговори за постигане на съгласие за възстановяване на предишното положение. В случай че възникне спор и няма възможност за неговото решаване чрез взаимни компромиси, можете да предявите съдебен иск за защита на правото Ви на собственост.

Съдебен иск

За възстановяване на вреди , нанесени от течове в съседни имоти, могат да се предявят различни искове. С иска по чл. 109 от Закона за собствеността се цели да бъде задължен собственика на имота, в който е възникнала повредата, да я поправи, за да бъде отстранена причината за по-нататъшно възникване на вреди. С иска по чл. 50 от Закона за задълженията и договорите се търси парично обезщетение за разноски, фактически извършени за необходими ремонтни действия. Освен от собственика на обекта, обезщетение може да се търси и от строителя, извършил строително-монтажните работи, когато се е отклонил от възложената работа.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и по никакъв начин не ангажира отговорността на адвоката във връзка с конкретен казус. При необходимост от правен съвет, моля свържете се с мен чрез някоя от посочените форми на контакт. Запитване за цени на адвокатски услуги може да отправите тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.