Кога трябва да регистрирам търговско дружество?

Дали ще се регистрира дружество, чрез което физическото лице да упражнява дейността си, или за целта ще бъде регистриран самият предприемач като едноличен търговец, е въпрос на личен избор и преценка на предимства и недостатъци. Трябва да се имат предвид следните основни моменти:

Качеството търговец възниква по силата на самия факт на упражняване на търговска дейност. Коя дейност е търговска, може да се прецени според изброяването в чл. 1, чл. 1 на Търговския закон. Някои от тези дейности са: покупка на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки,застрахователни, банкови и валутни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Когато физическо лице се занимава по занятие с някоя от тези или други посочени в закона дейности, дейността му се определя като търговска. Законът казва още „[з]а търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин, даже ако дейността му не е посочена в ал. 1“.

  Какво следва от това?

Със самото извършване на дейност:

  • с цел реализиране на печалба,
  • в обем, който оправдава приложението на търговското законодателство, разработено с изисквания към професионалисти

възниква задължение за регистрация на извършващия тази дейност като търговец. Има и срок – съгласно Законът за търговския регистър физическото лице е задължено в седемдневен срок от възникване на обстоятелство, за което се предвижда вписване, да заяви вписването му по съответен начин.

Въпрос на избор

Дали ще се регистрира дружество, чрез което физическото лице да упражнява дейността си, или за целта ще бъде регистриран самият предприемач като едноличен търговец, е въпрос на личен избор и преценка на предимства и недостатъци. Трябва да се имат предвид следните основни моменти:

  1. отделното имущество на юридическото лице – ако се регистрира дружество, задълженията му могат да се изпълняват само чрез осребряване на активи, включени към имуществото на дружеството. Физическото лице – учредител, не отговаря за задълженията на юридическото лице;
  2. изискването за водене на търговски книги и документация;
  3. различния данъчен и осигурителен режим на едноличния търговец и на юридическото лице.

За извършването на някои дейности законът може да изисква регистрирането на търговско дружество.

Как може да помогне адвокат?

Правната помощ може да включва консултация относно най-подходящата правноорганизационна форма за осъществяване на определена дейност; съществуват ли специфични законови изисквания; има ли финансови, кредитни или друг вид облекчения за физически или юридически лица, осъществяващи определена дейност; както и всякакви други относими въпроси.

Адвокатът може да осъществи представителство на едноличен търговец, учредител на търговско дружество или управителен орган, носител на задължение за вписване. Може да окаже съдействие по повод на комуникация с клиенти на търговеца и държавни органи, включително за решаване на правни спорове и защита на засегнати права на търговеца.

Адвокатът може да подава заявления пред Агенция по вписванията за вписване на обстоятелства и обявяване на актове в Търговския регистър, включително по електронен път. При подаване на заявления по електронен път съгласно закона се дължи държавна такса в намален размер – 50% от съответната такса за подаване на същите заявления на хартиен носител.

Адвокатът може да извършва комплексно обслужване на търговци по договор за периодична правна помощ. Това обслужване включва извършване на справки, поддържане на актуална информация за приложимото законодателство, изготвяне на документи във връзка с дейността на търговеца, следене на срокове за извършване на правни действия, комуникация с търговски партньори на клиента и с държавни институции, представителство във връзка с ефективно разрешаване на правни спорове, при необходимост и по съдебен ред.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *