Установяване на граници на недвижим имот

Описание на проблема

При съставяне на кадастралната карта често възникват грешки  или непълноти – разминаване между съдържанието на картата и действителното състояние на недвижимите имоти, определени с техните площ и граници. Законовият принцип е, че правото на собственост е основа за отразяване на имотите в кадастралната карта, а данните от кадастъра обслужват неговото упражняване. В този смисъл, грешката в изготвянето на кадастралната карта не може да бъде основание за промяна в правото на собственост.

Photo by Cory Billingsley on Unsplash

Какви са средствата за защита?

Законът за кадастъра и имотния регистър съдържа процедури за установяване на действителното правно положение и отразяването му в кадастралната карта. Когато несъответствието не е свързано с наличието на спор за собственост, се провежда административна процедура. Изменението се извършва въз основа на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, изработен от правоспособно лице, по възлагане от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или по възлагане на заинтересовано лице.

Когато има спор за собственост върху недвижим имот, редът за разрешаването му е чрез предявяване на иск пред съд – чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Друго правно средство за защита е предявяването на иск за собственост на основание чл. 108 от Закона за собствеността.

По всички спорни въпроси може да се постигне съдебна или извънсъдебна спогодба. Когато спогодбата е свързана с установяване или прехвърляне право на собственост, тя трябва да бъде изготвена във формата на нотариален акт и вписана в имотния регистър – чл. 18 от Закона за задълженията и договорите.

Photo by Alexandre Perotto on Unsplash

Промяна на кадастралната карта и подробния устройствен план

Въз основа на спогодбата или влязлото в сила съдебно решение заинтересуваните собственици подават заявление за промяна на кадастралната карта на основание чл. 52, ал. 1, т. 3 ЗКИР или чл. 53а, ал. 1, т. 1 ЗКИР.

Промяната на кадастралната карта е основание за промяна на влезлия в сила подробен устройствен план по чл. 134, ал .2, т. 2 ЗУТ. Заинтересуваните собственици внасят до кмета на общината искане за изменение на подробния устройствен план, придружен от скица с предложение за изменението му. В едномесечен срок от постъпване на заявлението кметът на общината със заповед разрешава или отказва да се изработи проект за изменение на плана.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *