В каква форма се сключва договор за наем?

Силно препоръчително е обаче изготвянето на писмен договор за наем, с оглед доказването на сключването му при евентуален бъдещ спор.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и по никакъв начин не ангажира отговорността на адвоката във връзка с конкретен казус. При необходимост от правен съвет, моля свържете се с мен чрез някоя от посочените форми на контакт. Запитване за цени на адвокатски услуги може да отправите тук.

Сключването на договор за наем не е свързано с определена форма за действителност. Дори и устното споразумение е с правно обвързваща сила, тъй като Законът за задълженията и договорите не поставя изискване за писмена или нотариална форма.

Силно препоръчително е обаче изготвянето на писмен договор за наем, с оглед доказването на сключването му при евентуален бъдещ спор. Наемните отношения предполагат широк спектър от неразбирателства и конфликти, предвид употребата на една икономическа ценност от лице, различно от нейния собственик. В случай, че наемното правоотношение се основава на устна договорка, добре е да бъдат осигурени лица, свидетели на сключването и уговорения срок на действие на договора.

Към договора за наем обикновено се сключва приемо-предавателен протокол, чието съставяне е отново с цел да се улесни доказването. Описва се точно отдадената под наем вещ, както и нейното състояние. Задължително се описват забележки по външния вид и функционалността на вещта, тъй като до доказване на противното се предполага, че вещта е била приета в добро състояние.

В случай че договорът бъде сключен в писмена форма, плащанията по него също трябва да бъдат доказани с писмен документ. Затова наемателят трябва да изиска от наемодателя разписка за платените суми с дата и подпис, както и с посочване на периода, за който е платена наемната цена.

Договорът за наем може да бъде сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите и да бъде вписан в Имотния регистър към Агенцията по вписванията. Целта на вписването е наемателят да подсигури действието на сключения от него договор, дори в случай че наемодателят реши да продаде отдадения под наем недвижим имот. Вписаният в имотния регистър договор за наем остава в сила за целия срок на действието си.

Ако договорът за наем не е вписан, но има нотариална заверка на дата и/или подпис, той има сила за купувача на недвижимия имот най-много за една година.

Наемните договори без  достоверна дата имат сила за купувача на отдадения под наем имот, само при положение, че наемателят е във владение на имота. При тази хипотеза договорът за наем действа като безсрочен – за да се прекрати, е необходимо едномесечно предизвестие. Тоест, ако купувач на апартамент поиска да влезе във владение, но открие, че апартаментът се обитава от друго лице, което твърди, че е наемател, трябва да го уведоми, че договорът за наем ще се счита прекратен след изтичане на един месец.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *