В каква форма се сключва договор за наем?

Photo by Patrick Perkins on Unsplash

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и по никакъв начин не ангажира отговорността на адвоката във връзка с конкретен казус. При необходимост от правен съвет, моля свържете се с нас чрез някоя от посочените форми на контакт.

Сключването на договор за наем не е свързано с определена форма за действителност. Дори и устното споразумение е с правно обвързваща сила, тъй като Законът за задълженията и договорите не поставя изискване за писмена или нотариална форма.

Силно препоръчително е обаче изготвянето на писмен договор за наем, с оглед доказването на сключването му при евентуален бъдещ спор. Наемните отношения предполагат широк спектър от неразбирателства и конфликти, предвид употребата на една икономическа ценност от лице, различно от нейния собственик. В случай, че наемното правоотношение се основава на устна договорка, добре е да бъдат осигурени лица, свидетели на сключването и уговорения срок на действие на договора.

Към договора за наем обикновено се сключва приемо-предавателен протокол, чието съставяне е отново с цел да се улесни доказването. Описва се точно отдадената под наем вещ, както и нейното състояние. Задължително се описват забележки по външния вид и функционалността на вещта, тъй като до доказване на противното се предполага, че вещта е била приета в добро състояние.

В случай че договорът бъде сключен в писмена форма, плащанията по него също трябва да бъдат доказани с писмен документ. Затова наемателят трябва да изиска от наемодателя разписка за платените суми с дата и подпис, както и с посочване на периода, за който е платена наемната цена.

Договорът за наем може да бъде сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите и да бъде вписан в Имотния регистър към Агенцията по вписванията. Целта на вписването е наемателят да подсигури действието на сключения от него договор, дори в случай че наемодателят реши да продаде отдадения под наем недвижим имот. Вписаният в имотния регистър договор за наем остава в сила за целия срок на действието си.

Ако договорът за наем не е вписан, но има нотариална заверка на дата и/или подпис, той има сила за купувача на недвижимия имот най-много за една година.

Наемните договори без  достоверна дата имат сила за купувача на отдадения под наем имот, само при положение, че наемателят е във владение на имота. При тази хипотеза договорът за наем действа като безсрочен – за да се прекрати, е необходимо едномесечно предизвестие. Тоест, ако купувач на апартамент поиска да влезе във владение, но открие, че апартаментът се обитава от друго лице, което твърди, че е наемател, трябва да го уведоми, че договорът за наем ще се счита прекратен след изтичане на един месец.

Авторски публикации 102

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре