Юридически етапи в строителството

Имате идея да създадете нова сграда, ресурс и желание да осъществите тази идея. В тази статия ще намерите информация какви са стъпките, в хронологичен ред, които трябва да предприемете, за да се съобразите с изискванията на закона.

Имот за строителство

За да строите, трябва да сте собственик или носител на право на строеж върху поземлен имот – земя. Как се придобива земя и какви са особеностите, за които да внимаваме, може да прочетете в тази статия.

Photo by Philipp Reiner on Unsplash

Подробен устройствен план

Според Закона за устройството на територията (ЗУТ), застрояване се допуска само ако е предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

Виза за проектиране

Възложителят или упълномощено от него лице може да подаде заявление за издаване на виза за проектиране. Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите от закона отклонения от правилата и нормативите за застрояване.

Издаването на виза е задължително за някои видове строежи.

Разрешаване на строителството

Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно ЗУТ. Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината.

Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква.

Откриване на строителна площадка

 За начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква – датата на заверка на заповедната книга.

За да може да се състави такъв протокол, се изискват план за управление на строителните отпадъци, план за безопасност и здраве, договор за авторски надзор с проектантите на всички части, както и още документи, изброени в ЗУТ.

Photo by Scott Blake on Unsplash

Актове и протоколи по време на строителството

По време на строителството се съставят различни документи, които се подчиняват на ЗУТ и тази наредба. За съставянето им отговарят строителят и лицето, което упражнява строителен надзор.

Въвеждане на готовия обект в експлоатация

След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят подава заявление пред компетентен орган според категорията на строежа за въвеждането на обекта в експлоатация. Не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган.

Ако имате нужда от правна помощ, можете да проверите цените тук

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *