Адвокатски услуги за бизнеса

Правно обслужване за търговци. За стартиращ бизнес – проучване на правната уредба на желаната търговска дейност, изготвяне на типови договори. Регистрация на търговец в търговски регистър. Съдействие за получаване на необходими лицензи. Вписване на обстоятелства и обявяване на актове в Търговски регистър. Текущо правно обслужване – правна консултация във връзка с текущите дела на търговеца. Проследяване на срокове. Съдебна и извънсъдебна защита при неизпълнение на договор. Прекратяване и заличаване на търговец.

Кога трябва да регистрирам търговско дружество?

Дали ще се регистрира дружество, чрез което физическото лице да упражнява дейността си, или за целта ще бъде регистриран самият предприемач като едноличен търговец, е въпрос на личен избор и преценка на предимства и недостатъци. Трябва да се имат предвид следните основни моменти:

Continue Reading