Недвижими имоти

Адвокатски услуги във връзка с упражняване и прехвърляне правото на собственост върху недвижими имоти. Изготвяне на договори за продажба, наем, дарение. Договорна и законна ипотека. Консултации и представителство по въпроси на наследяването. Представителство при имуществени спорове. Предявяване на искове за защита на нарушено право на собственост или ограничени вещни права. Учредяване право на строеж. Учредяване право на преминаване.

Покупка на имот с незавършен строеж

“Собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго. ”
Това “друго” може да бъде установено в нотариалния акт, който се изготвя при сключване на Вашата сделка; а може и да бъде резултат от предварително учредено на трето лице право на строеж. Ако се намирате в една от посочените хипотези, то Вие придобивате собствеността само върху земята, отделно от сградата.

Continue Reading