Права на пациентите

Кои лица са пациенти? Според Закона за здравето пациент е всяко лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ. Регистрацията на лице като пациент става с неговото информирано съгласие, освен в случаите, посочени със закон. Тоест, много рядко би възникнала хипотеза, при която лицето да бъде третирано като пациент, без да е […]

На каква информация има право пациентът?

На каква информация има право пациентът? Информация преди предоставянето на съгласие Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента. Медицинска помощ против волята на пациента може да бъде оказвана само в случаи, определени със закон. За получаване на информирано съгласие лекуващият лекар (лекар по дентална медицина) уведомява пациента, съответно неговия родител, или друго […]

Защо ваксините са задължителни?

Законова уредба Според Закона за здравето, за предпазване на гражданите от заразни болести се правят задължителни имунизации. Какви са задължителните имунизации, кои лица подлежат на такива, какви са сроковете за това, са въпроси, уредени в Наредба 15 от 12 май 2005 г., издадена от министъра на здравеопазването. Извънредни имунизации могат да бъдат предприети по разпореждане […]

Промените в Закона за туризма и Airbnb

Забележка: текстът на тази статия не е актуален след влизане в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма, ДВ, бр. 17 от 25.02.2020г. За действащия законов текст след тази дата, прочетете тук. Задължени ли са лицата, които отдават обекти под наем чрез Airbnb или Booking, да се регистрират? С допълнителните разпоредби […]

Закупуване на гори от държавни предприятия

Приложно поле Със средства на държавни предприятия се закупуват единствено поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица, с площ на отделен имот между 1 и 50 дка. Общата площ на поземлените имоти, които могат да бъдат предложени от един и същ собственик, не може да надхвърля 50 дка в рамките на една процедура. […]

Видеонаблюдение в детски градини

Допустимо е да бъдат монтирани камери в общите части на детските градини и в помещенията за игра, тогава и доколкото те са разделени от помещенията за сън и почивка, както и за лична хигиена.

Акт за установяване на нарушение извън работно време

Не е валидно действие, извършено от длъжностно лице по време, когато не е било назначено на съответната длъжност, ползвало е платен или неплатен отпуск, както и извън работно време.

Къде да сигнализираме за бездомни кучета?

Всеки, който отглежда каквото и да било животно, е длъжен да спазва принципите на добрата практика по отглеждането му. Когато собственикът на животно не може да полага грижи за него, го предава в приют, спасителен център, друг животновъден обект или на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености. […]

Кои видове животни могат да бъдат отглеждани като домашни любимци?

Законовият термин по отношение на домашните любимци е „животни-компаньони“. Това личи от разпоредбите на глава четвърта от Закона за защита на животните. Чл. 33 гласи: „собствениците на животни-компаньони ги отглеждат при спазване изискванията за защита на животните по този закон и по Закона за ветеринарномедицинската дейност“. Но всяко животно ли може да бъде животно-компаньон? Животни-компаньони Определението […]

Електрически тротинетки

Електрическите тротинетки са бързи, компактни и представляват ефективен начин за придвижване в градска среда. Набират все по-голяма популярност и се използват от възрастни и деца, което поражда необходимост да се изяснят правилата при тяхното участие в движението. Осъзнатата нужда от създаване на подробни правила стимулира Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ да постави въпроса […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре