Промените в Закона за туризма и Airbnb

Задължени ли са лицата, които отдават обекти под наем чрез Airbnb или Booking, да се регистрират? С допълнителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. бяха въведени няколко промени в Закона за туризма,  в сила от 1.01.2020г. Фокусът на законодателната инициатива пряко се отнася до лицата, които предлагат туристически услуги […]

Закупуване на гори от държавни предприятия

Приложно поле Със средства на държавни предприятия се закупуват единствено поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица, с площ на отделен имот между 1 и 50 дка. Общата площ на поземлените имоти, които могат да бъдат предложени от един и същ собственик, не може да надхвърля 50 дка в рамките на една процедура. […]

Видеонаблюдение в детски градини

Допустимо е да бъдат монтирани камери в общите части на детските градини и в помещенията за игра, тогава и доколкото те са разделени от помещенията за сън и почивка, както и за лична хигиена.

Акт за установяване на нарушение извън работно време

Не е валидно действие, извършено от длъжностно лице по време, когато не е било назначено на съответната длъжност, ползвало е платен или неплатен отпуск, както и извън работно време.

Къде да сигнализираме за бездомни кучета?

Всеки, който отглежда каквото и да било животно, е длъжен да спазва принципите на добрата практика по отглеждането му. Когато собственикът на животно не може да полага грижи за него, го предава в приют, спасителен център, друг животновъден обект или на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености. […]

Кои видове животни могат да бъдат отглеждани като домашни любимци?

Законовият термин по отношение на домашните любимци е „животни-компаньони“. Това личи от разпоредбите на глава четвърта от Закона за защита на животните. Чл. 33 гласи: „собствениците на животни-компаньони ги отглеждат при спазване изискванията за защита на животните по този закон и по Закона за ветеринарномедицинската дейност“. Но всяко животно ли може да бъде животно-компаньон? Животни-компаньони Определението […]

Електрически тротинетки

Електрическите тротинетки са бързи, компактни и представляват ефективен начин за придвижване в градска среда. Набират все по-голяма популярност и се използват от възрастни и деца, което поражда необходимост да се изяснят правилата при тяхното участие в движението. Осъзнатата нужда от създаване на подробни правила стимулира Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ да постави въпроса […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре