Отговаря ли ЕнергоПро за прекъсването на електроснабдяването?

Като страна по индивидуален договор за продажба на електроенергия, „ЕНЕРГО-ПРО” АД, с ново име „Електроразпределение – Север” АД, носи задължението за непрекъснато снабдяване на потребителя с електроенергия, с изискуеми технически характеристики, и то по безопасен за околната среда начин. При неизпълнение на това задължение по презумпция дружеството доставчик носи отговорност, но трябва да се държи […]

Корекция на сметка от „ЕНЕРГО-ПРО”

Според Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети на 30.04.2019г., гаранция за правилното измерване и отчитане на потребеното количество електрическа енергия е извършването на периодични проверки на средството за търговско измерване (електромера). Обслужването на електромерите се извършва от собственика на измервателната система. Това може да бъде както дружеството, оператор на електропреносна мрежа, така и […]

Адвокат във връзка с договор за доставка на електроенергия

Продажбата на електроенергия се осъществява на основание на богата нормативна уредба, разнообразна по естеството и юридическата си сила. Отношенията на клиента с доставчика на електроенергия се подчиняват на множество правила  – индивидуален договор, част от който са публично оповестените общи условия на доставчика, Закона за енергетиката, Закона за защита на потребителите, Наредба № 6 от […]

Как да оспоря сметка за ток от ЕНЕРГО-ПРО?

Ако потребителят има възражение срещу сметката за консумирана електрическа енергия, следва да го предяви писмено пред „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД. Операторът се задължава да извърши проверка по възражението. Не е предвиден срок за извършването и, но за сметка на това за периода на проверката „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД няма право да прекъсва снабдяването с електрическа енергия на […]

Спор с ВиК оператор

Дейностите по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги се извършват от съответни експлоатационни предприятия (ВиК оператори). Тези субекти представляват търговски дружества по правноорганизационната си форма. Въпреки че това предполага свободата на договаряне да бъде база на отношенията между оператора и потребителя, това не е точно така.

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре