Битови услуги

Консултация във връзка със сключване на договори с доставчици на битови услуги. Изготвяне и подаване на заявления за присъединяване. Изготвяне на проекти на договори за битови услуги. Промяна на партиден номер. Представителство при спорове с дружества – доставчици на услуги. Извънсъдебно споразумение във връзка с битови услуги. Жалби до КЕВР. Представителство в съдебни производства във връзка с битови услуги.

Спор с ВиК оператор

Дейностите по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги се извършват от съответни експлоатационни предприятия (ВиК оператори). Тези субекти представляват търговски дружества по правноорганизационната си форма. Въпреки че това предполага свободата на договаряне да бъде база на отношенията между оператора и потребителя, това не е точно така.

Continue Reading