Вещно право

Справки в Имотен регистър. Снабдяване със скици на имоти. Снабдяване с удостоверения за наследници. Отношения между съсобственици. Представителство при имуществени спорове. Предявяване на искове за защита на нарушено право на собственост или ограничени вещни права. Учредяване право на строеж. Учредяване право на преминаване.

Photo by Rumman Amin on Unsplash

Покупка на имот с незавършен строеж

  • от
"Собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго. " Това "друго" може да бъде установено в нотариалния акт, който се изготвя при сключване на Вашата сделка; а може и да бъде резултат от предварително учредено на трето лице право на строеж. Ако се намирате в една от посочените хипотези, то Вие придобивате собствеността само върху земята, отделно от сградата.