Граждански процес

Представителство по граждански дела в районен съд. Представителство по граждански дела в окръжен съд. Обжалване на съдебни решения на първа инстанция. Изготвяне на документи във връзка със съдебното производство. Справки по дела. Консултация по въпроси във връзка с граждански дела.

Photo by Tyler Nix on Unsplash

5 причини да сключим спогодба

  • от
Спогодба, сключена в съдебно заседание и одобрена от съда, е равна по последици на влязло в сила съдебно решение. Въз основа на съдебната спогодба може да се поиска издаване на изпълнителен лист и да се пристъпи към принудително изпълнение.
Photo by Adrian Williams on Unsplash

Какво е правното значение на записа от видеорегистратор?

В зависимост от конкретния случай, записът от видеорегистратор би могъл да се използва в гражданско, наказателно или административно производство. Например, при възникнало ПТП или друга ситуация, в която собственик на МПС е претърпял вреди, той може да иска обезщетение от виновното лице, да сигнализира компетентните органи с цел нарушителят да бъде санкциониран, или и двете.