Гражданско общество

Тази рубрика представя възможностите на гражданите за активно участие в обществения живот. Ще откриете информация за средствата за участие в законодателния процес, сигнализиране на държавните органи за нарушения, оспорване на актове на централни и местни органи, защита срещу незаконни действия и бездействия на длъжностни лица. Целта е създаване на яснота за правата и задълженията, на които сме носители в нашето общество. В дългосрочен план – разширяване на усещането на гражданите за способност да внасят със собствените си действия значими промени в правната и обществена действителност .

Как се спира реклама?

Законът въвежда многобройни изисквания към съдържанието на рекламните съобщения. В случай, че някое от тях не е спазено, отговорност носи…

Continue Reading

Как се оспорва наредба?

Подзаконовите нормативни актове могат да се оспорват пред съд. Наредбите, издадени от Министерски съвет или отделни министри не могат да…

Continue Reading