Как се спира реклама?

Законът въвежда многобройни изисквания към съдържанието на рекламните съобщения. В случай, че някое от тях не е спазено, отговорност носи както лицето, чиито продукти се рекламират, така и медията, която разпространява рекламата. При нарушение всеки засегнат има няколко правни възможности за реакция. Кой закон се отнася до рекламите? Рекламата бива няколко вида – аудиосъобщение, излъчвано […]

Как се оспорва наредба?

Подзаконовите нормативни актове могат да се оспорват пред съд. Наредбите, издадени от Министерски съвет или отделни министри не могат да бъдат оспорени по административен ред. Може да бъде оспорвана както цялата наредба, така и отделни нейни разпоредби. Кой може да оспорва? За да бъде оспорен подзаконов нормативен акт, оспорващият трябва да докаже правен интерес. Правният […]

Кога се подават предложения и сигнали до държавни органи?

Всеки гражданин може да подаде предложение или сигнал до административни органи. Общият ред за разглеждането им се съдържа в Административнопроцесуалният кодекс. Каква е функцията на предложението и каква – на сигнала? Предложения Какво може да бъде предложено? С предложение се обръща вниманието на административния орган върху въпрос от неговата компетентност или се предлага усъвършенстване на […]

Как да постъпим, когато държавен орган не изпълнява задълженията си?

Задължени ли са държавните органи да упражняват правомощията си? Държавата упражнява своята власт чрез своите органи. Правната форма за изразяване на властническите волеизявления е административният акт. Административен акт се нарича: изявление на властнически орган, с което се създават права или задължения за граждани и юридически лица. Това може да бъде заповед, постановление, предписание и др. […]

Как се оспорват заповедите на кмета?

Какви актове издава кметът? В изпълнение на своите правомощия кметът издава заповеди. Правомощията на кмета на община са изброени в чл. 44 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Като орган на изпълнителната власт кметът ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, като : организира изпълнението на общинския бюджет; организира изпълнението на дългосрочните програми; организира […]

Могат ли граждани да предлагат законопроекти?

Кой може да приема закони? Законодателният орган в Република България е Народното събрание. Постановления, наредби, правилници и инструкции може да приема Министерският съвет. Определена законодателна власт имат и общинските съвети, що се отнася до въпроси от местно значение. В общинските наредби и правилници трябва да се съблюдава съответствието с нормативни актове от по-висока степен – […]

Какъв е ефектът на петициите?

В кой закон са уредени петициите? Съгласно Конституцията на Република България гражданите имат право на петиции до държавните органи. Подробната регламентация на начина и реда на упражняване на това право е в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Юридическият термин, с който си служи законът, е “гражданска инициатива”, в […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре