Неизпълнение на задължения по време на извънредното положение

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., в чл. 6. казва: “До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, […]

Необходимо ли е да отделям време за адвокатски услуги?

Консултацията с адвокат може да спести много притеснения, конфликти и разноски. Същевременно може да се осъществи, без клиентът да отделя време и средства, за да посети офиса на адвоката. Адвокатските услуги се предоставят въз основа на устна информация от клиента за естеството на казуса и търсената помощ. Тази информация може да бъде предадена както лично, […]

Как се отменя пълномощно?

Генералното упълномощаване е силно непрепоръчително, дори когато лицата имат пълно доверие един на друг. Ако все пак сте упълномощили определено лице да Ви представлява генерално и безсрочно, но по някаква причина желаете да оттеглите предоставените правомощия, как може да стане това?

(Не)желанието да бъде приета помощ и ЗЗД

Доколкото възпитанието на децата е предназначено да ги подготви за последващо самостоятелно поведение в общество, реших да изследвам мнението на българското законодателство по темата, и специално това на основополагащия за договорното право Закон за задълженията и договорите (ЗЗД).

Кога ми трябва адвокат?

Необходимо ли е да бъда представляван от адвокат в съда? Правилата за представителство на страните по граждански дела се съдържат в глава пета на Гражданския процесуален кодекс. Всеки пълнолетен гражданин, който не е поставен под запрещение, може да извършва процесуални действия в съда лично. Представителство от адвокат е въпрос на лична преценка и предпочитание. В […]

Може ли ЕС да иска премахване на съдържание в целия свят?

В свое наскоро публикувано решение Съдът на Европейския съюз тълкува Директива 2000/31 за електронната търговия и постановява, че текстът на директивата допуска съдилищата на държава членка да могат да разпореждат на доставчик на хостинг услуги да премахва посочената в разпореждането информация или да блокира достъпа до нея в целия свят в рамките на релевантното международно […]

Честит Ден на юриста!

Днешният ден бележи изминаването на 140 години от създаването на първия български устройствен закон – Търновската конституция от 1879г. Въпреки известните трудности при нейното приемане и нееднозначната и роля в обществения живот на новоосвободеното княжество, тя безспорно е основата, върху която успешно се гради новата ни правна система. Отразявайки концепциите на създателите си за държавно […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре