Сключване на договори

Изготвяне на образци на договори за продажба, наем, дарение, предоставяне на услуги, поръчка, изработка, строителство, делба. Съдействие при сключване на извънсъдебна спогодба. Консултация и съдействие във връзка със сключване на договори. Консултация при изпълнение на договори и предявяване на права по сключени договори.

Да включим ли клауза за форс мажор в търговски договор?

Принципно е допустимо страните по договора свободно да определят неговото съдържание, така че то да съответства на волята им. Правилата за изключването на отговорността при непреодолима сила са създадени в интерес на частните субекти, за да ги освободят от последиците на събитие, което е извън предела на техните възможности за въздействие.

Continue Reading

Как се отменя пълномощно?

Генералното упълномощаване е силно непрепоръчително, дори когато лицата имат пълно доверие един на друг. Ако все пак сте упълномощили определено лице да Ви представлява генерално и безсрочно, но по някаква причина желаете да оттеглите предоставените правомощия, как може да стане това?

Continue Reading

5 причини да сключим спогодба

Спогодба, сключена в съдебно заседание и одобрена от съда, е равна по последици на влязло в сила съдебно решение. Въз основа на съдебната спогодба може да се поиска издаване на изпълнителен лист и да се пристъпи към принудително изпълнение.

Continue Reading