Политика за лични данни

Администратор на лични данни

Личните данни, предоставени от Вас при публикуване на коментари и употреба на контактни форми на сайт https://advokatibryamova.com се обработват лично от адвокат Таня Ибрямова.

Какви лични данни се събират и с каква цел?

Коментари

Когато потребител публикува коментар на страницата, събираме данните, споделени чрез контактната форма, както и IP-адреса и данни за потребителския браузър; с цел разпознаване и защита от спам. След одобряване на коментара от администратор, текстът му и Вашето потребителско име са публично достъпни като част от съдържанието на сайта.

Контактна форма

Когато използвате формата за контакт на страницата “Попитай адвокат”, споделяте своето име и e-mail адрес. Това са данни, необходими на администратора, за да може да обработи Вашата заявка.

Предоставяне на данни на трети лица

Администраторът може да предоставя данните на потребителя на трети лица в случаите, когато предоставянето на данните е необходимо за изпълнение на законово задължение на администратора. Посетителските коментари могат да бъдат проверени от автоматичен софтуер за защита от спам.

Срок на съхранение на данните

Данните, събирани за посочените цели, се съхраняват безсрочно от администратора, освен при отказ от страна на потребителя.

Права на потребителите относно личните данни

Ако публикувате коментари на тази страница или се свържете с адвокат Таня Ибрямова чрез контактната форма на сайта, можете да изискате да Ви бъде предоставена в писмен вид информация относно това, какви Ваши лични данни се съхраняват. Освен това по всяко време може да поискате изтриването на всякакви лични данни, които сте предоставили при комуникацията с адвоката. Не могат да бъдат изтрити само данни, за които съществува законово задължение да бъдат съхранявани.

Контакт с администратора на данни

По всяко време може да се свържете с администратора на Вашите данни, за да упражните посочените по-горе права във връзка със защитата им, чрез някой от следните контакти:

  • телефон – 00359895118424
  • e-mail – Ibryamova_tanya@hotmail.com