непреодолима сила

Да включим ли клауза за форс мажор в търговски договор?

Принципно е допустимо страните по договора свободно да определят неговото съдържание, така че то да съответства на волята им. Правилата за изключването на отговорността при непреодолима сила са създадени в интерес на частните субекти, за да ги освободят от последиците на събитие, което е извън предела на техните възможности за въздействие.

Continue Reading