Адвокатски услуги и цени

Първоначалната консултация е на стойност

  • 30 лв., ако е предоставена в устен вид;
  • 60 лв. за проучване на дело и предоставяне на писмено мнение по него;
  • в случай, че клиентът желае да ангажира адвоката за почасова консултантска дейност, възнаграждението е 60 лв. на час.

Някои от услугите, които предоставям, са:

  • правна консултация и съвет;
  • изготвяне на документи – пълномощни, договори, молби до държавни институции, искови молби, жалби, сигнали, завещания и др.
  • представителство по граждански дела пред районен или окръжен съд – искове за изпълнение или разваляне на договори, за обезщетение, за обявяване на предварителен договор за окончателен, ревандикационни искове, искове за делба и др.;
  • регистрация на търговец и вписване на промени в търговския регистър;
  • осъществяване на справки и подаване на документи до държавни органи – декларации, молби, жалби и др.;
  • комуникация с дружества – доставчици на битови услуги, мобилни оператори и др.

При първоначалната консултация ще получите следната информация – в каква област на правото е Вашият казус, каква е законовата му уредба, какви са Вашите възможности и коя от тях препоръчвам спрямо вашата преобладаваща цел, колко ще Ви струва по-нататъшната правна помощ.

Възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор между адвоката и клиента. От значение са видът, обемът и  сложността на търсената правна защита и съдействие.

Законът за адвокатурата в чл. 36, ал. 2, разпорежда, че адвокатското възнаграждение трябва да бъде справедливо и обосновано. Размерът му не може да бъде по-нисък от определения в специална наредба на Висшия адвокатски съвет (Наредба № 1 от 9 юли 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения).

Адвокатът запазва правото си да предоставя безплатна правна помощ в случаите по чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата – на материално затруднени лица, на лица, които имат право на издръжка, на друг юрист, както и на свои близки и роднини.

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре