Адвокатски услуги и цени

На тази страница може да получите информация за услугите, които предоставя кантората, какво включва всяка от тях, каква е цената на адвокатската помощ, какви държавни такси се дължат за някои от действията.

Изготвяне на договор за дарение

Изготвяне и подаване на жалба до Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита от дискриминация

Предявяване на застрахователни претенции

Действия във връзка с приемане или отказ от наследство

Изготвяне на завещание

Представителство по наследствени спорове пред граждани, юридически лица и съд

Представителство по искове за собственост

Представителство по съдебни спорове между съсобственици

Представителство в процедура по доброволна делба

Представителство по дела за делба

Представителство на длъжник в изпълнително производство

Представителство на кредитор в изпълнително производство

Представителство пред общински органи, данъчна служба, Агенция по вписванията, Агенция по кадастър, Национална агенция за приходите

Регистрация на търговец и юридическо лице с нестопанска цел

Вписване на обстоятелства за търговец и юридическо лице с нестопанска цел

Заличаване на търговец и юридическо лице с нестопанска цел

Представителство по търговски дела

Обжалване на наказателни постановления

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре